Informatiepagina's' Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De website Duurzaam Woningonderhoud is eigendom van Bureau Onderhoud. Het is niet toegestaan om de informatie van de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Onderhoud.


Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt de bezoeker dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door de bezoeker te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Bureau Onderhoud te allen tijde gewijzigd worden.


De op deze website getoonde informatie wordt door Bureau Onderhoud met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.


Bureau Onderhoud aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarvoor. Bureau Onderhoud wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze website of de inhoud, van de hand. In geen geval is Bureau Onderhoud aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website.
Deze website kan verwijzingen bevatten naar andere websites. Bureau Onderhoud is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Hoewel Bureau Onderhouds alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bureau Onderhoud niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.