Mens-Zeist Totaalonderhoud

Resultaatgerichte samenwerking

Wij streven naar een resultaatgerichte samenwerking binnen de gehele keten.
Of het nu gaat om planmatig onderhoud of om een grootschalige renovatie. Door middel van een resultaatgerichte samenwerking kunnen wij met elkaar kosten reduceren, doorlooptijden verkorten, planningen waarmaken, kwaliteit realiseren en hierin prestatiegaranties waarmaken, budgetten garanderen en een hoge tevredenheid realiseren bij alle betrokkenen.

Om onze gezamenlijke doelen te realiseren hebben wij thans met een aantal van onze opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers het ketenpartnerschap geformaliseerd

Langjarige aanpak

Langjarig onderhoud is optimaal gebruik maken van kwaliteit in relatie tot kosten en de tijd. Binnen het langjarig onderhoud is resultaatgericht samenwerken  een vorm van samenwerken, waarbij Mens-Zeist samen met de opdrachtgever zoekt naar het meest optimale onderhoudsscenario en Mens-Zeist dit in de tijd ook waarmaakt.

Wat het meest optimaal is, bepaalt de opdrachtgever. Zo kan de opdrachtgever kiezen voor het economisch meest voordelige scenario, maar bijvoorbeeld ook voor het ecologisch meest optimale scenario, of voor het scenario met de hoogste kwaliteit.

Mens-Zeist is in het bezit van het VGO-keur. Wilt u meer informatie m.b.t. het VGO-Keur, klik dan hier: Stichting Vastgoedonderhoud

Duurzaamheid

Wij geven invulling aan duurzaamheid door samen met onze opdrachtgevers te zoeken naar oplossingen, die er voor zorgen dat gebouwen gedurende een lange tijd aan functionele, economische en technische prestatie-eisen voldoen, waarbij de milieubelasting zo gering mogelijk is.

Bij de uitwerking van onze projecten zoeken wij daarom altijd naar de balans tussen:
• ecologische aspecten (planet);
• sociale aspecten (people);
• economische aspecten (profit).

Mede daarom zijn wij als een van de eersten in onze markt FSC gecertificeerd

Energiebesparing

Bij elke aanpak vragen wij ons af hoe wij het gebouw energetisch kunnen verbeteren. Vaak zijn er kostenneutrale oplossingen te bedenken, in andere gevallen zal er een creatieve oplossing worden gezocht.

Bij elk voorstel is het van belang om er helder en transparant over te communiceren. Wij kiezen daarom voor een praktische aanpak, die gebaseerd is op het actuele energieverbruik van de bewoners, waarbij wij streven naar woonlastenverlaging.

Maatschappelijke betrokkenheid

Van oudsher voelen wij een sterke betrokkenheid bij wat er speelt bij onze opdrachtgevers, bij de bewoners van de woningen en gebruikers van de gebouwen waaraan en waarin wij werken en bij onze eigen medewerk(st)ers. Deze betrokkenheid proberen wij zoveel mogelijk om te zetten in concrete acties, vanuit ons gevoel en altijd met respect voor de mensen en de omgeving.

Met onze eigen aanpak op het gebied van afvalverwijdering, daar waar mogelijk de toepassing van FSC-gecertificeerd hout en vele andere initiatieven proberen wij de natuur zoveel mogelijk te ontzien.

Wij zijn actief met het opleiden van jongeren en betrekken een aantal minder kansrijke mensen in onze werkzaamheden.

Veiligheid

De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen staat hoog op onze agenda. Het is dan ook vanzelfsprekend dat wij VCA** (Veiligheidschecklist Aannemers) gecertificeerd zijn.

Tevens hebben wij een vaste samenwerking met Aboma Keboma, die onze werken periodiek bezoekt en toetst op allerlei veiligheids- en gezondheidsaspecten.

Kwaliteit

Wij staan voor kwaliteit.
Met behulp van een door onszelf ontwikkeld systeem inventariseren en beheersen wij gedurende het gehele traject de risico’s en de kwaliteit van onze projecten. Zodoende kunnen wij de kwaliteit garanderen, waar wij als Mens-Zeist zo trots op zijn.

Gedragsregels

Omdat wij gewend zijn om ons werk uit te voeren in bewoonde woningen en aan in gebruik zijnde gebouwen, zijn onze mensen getraind in de omgang met bewoners. Hierbij behoort het vastleggen van gedragsregels, waar onze medewerk(st)ers en de onderaannemers zich strikt aan dienen te houden.

Mens-Zeist heeft de bedrijfscode overeenkomstig het model van de Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB) ingevoerd.

Wilt u meer informatie omtrent de SBIB code, klik dan hier: www.sbib.nl

        Mens-Zeist Vastgoedonderhoud is ISO9001 gecertificeerd.

Mens-Zeist Bouw werkt volgens een zelf ontwikkeld en op de werkzaamheden afgestemd product- en procesbeheersingssysteem. Daarmee wordt de hoogste kwaliteit gerealiseerd.

 

logo Mens-Zeist Totaalonderhoud Mens-Zeist Totaalonderhoud

Adres Huis ter Heideweg 6, 3705 LZ Zeist
Website http://www.mens-zeist.nl/index.html
Email info@mens-zeist.nl
Tel. 030 - 692 88 00
Fax 030 - 691 81 74

Klik op het google icoon voor een vergroting